Sổ da Hồng Hà Office A4 (210x300mm) 160tr, ĐL: 70/90-92