Sổ da Hồng Hà Office A4 (210x300mm), 200tr, ĐL: 70/90-92