Sổ da Hồng Hà Office A4 (210x300mm), 240tr, ĐL: 70/90-92